Propisi

Pregledajte najvažnije propise iz područja gospodarenja otpadom
 • Opći propisi
 • Posebne kategorije otpada
 • EU i međunarodni propisi

Strateško-planski dokumenti

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske  (NN 30/09)
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine (NN 84/2023)

Nacionalni propisi - opća pitanja

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 118/2018)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, NN 142/2023-Odluka USRH)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)  
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/2020) - još su na snazi članak 47. i Dodatak XIII. 
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022)
 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (NN 124/23)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području RH preko kojih je dopušten uvoz otpada u EUi izvoz otpada iz EU (NN 6/14)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23
 • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/2019, NN 17/2019; NN 45/2023 - Odluka USRH; NN 120/23)
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 55/2023
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06NN 109/12 )                     
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16
 • Naputak o financijskom jamstvu (NN 55/21)
 • Upute: 

Posebne kategorije otpada

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)
  • još su na snazi određene odredbe starih pravilnika (vidjeti Prijelazne i završne odredbe, članak 77.) - Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži  ( NN 88/15, NN 78/16, NN 116/17,  NN 14/20, NN 144/20 ) i  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)   
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20, 140/20)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 102/18)
 • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  • još su na snazi određene odredbe starih pravilnika (vidjeti Prijelazne i završne odredbe, članke 108-112)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/2016)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN  40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13) - još su na snazi odredbe članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4., članka 14.a, članka 15. stavka 1. i 2. , članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. 
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN  40/1557/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/11 , 45/1286/13)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15, NN 57/20)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15 )
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima  (NN  133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13) - još su na snazi odredbe članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3., članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. 
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15,NN 90/16NN 60/1872/1881/20)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13) - još su na snazi odredbe članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. 
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
 • Pravilnik  građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/2019)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom ( NN 42/14 48/14 NN 107/14 , NN 139/14, NN 11/19, NN 7/20)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13) - na snazi su ostale odredbe odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. 
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 20/2087/20104/2146/22111/2217/2387/23)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 54/2023)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 54/2023)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 56/2023

Međunarodni ugovori (konvencije) - prijenos

 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94, 7/2019, 8/2019)
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/17)
 • Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 11/06)
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (NN 8/20)
 • Zakon o provedbi Uredbe 2017/852 o živi (NN 115/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 54/20)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (NN 96/19)

EU propisi - izravna primjena

 • Uredba 1013/2006 o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
  • Uredba 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu, navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe 1013/2006 (Konsolidirana verzija)
  • Provedbena Uredba 2016/1245 o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice  
  • Uredba (EU) 2174/2020 o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/200
  • Upute za primjenu Uredbe (EU) 2174/2020
 • Uredba (EU) 715/2013  o utvrđivanju kriterija ne temelju koji se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 
 •  Uredba (EU) 333/2011 o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
 •  Uredba (EU) 1179/2012 o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
 • Odluka (EU) 2021/1752 o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu
 • Odluka 2003/33/EZ o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (2003/33/EZ)
 • Odluka (EU) 2019/1885 o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o odlagalištima komunalnog otpada u skladu s Direktivom Vijeća 1999/31/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2000/738/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7874)
 • Uredba (EU) 2019/1009 od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003

EU direktive i ostali propisi za područje gospodarenja otpadom

1. Okvirna direktiva o otpadu - konsolidirani tekst

2. Ostali EU propisi za tematsko područje Otpad

3. Strateško-planski dokumenti i politike EU za tematsko područje Otpad 

4. Sažete informacije za tematsko područje Okoliš i klimatske promjene