Poslovi nositelja statistika otpada

MZOZT, Zavod za zaštitu okoliša i prirode izrađuje statistike otpada koje objavljuje Eurostat

Poslove nositelja izrade statistika otpada Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzelo je temeljem sporazuma sklopljenog 2021. godine između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije) i Državnog zavoda za statistiku. Slijedom navedenoga, člankom 131. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br.84/21) Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije propisana je nadležnost za provedbu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu (SL L 253, 27. 9. 2010.); u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 2150/2002).

Poslovi nositelja izrade statistika otpada obuhvaćaju pripremu statistika, izvješćivanje prema Eurostatu te sudjelovanje u radu radnih skupina.

Statističke aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provode se u skladu sa Zakonom o službenoj statistici i dugoročnim i kratkoročnim strateškim planovima i izvješćima Državnog zavoda za statistiku, Kodeksom prakse europske statistike te Smjernicama za kvalitetu u Državnom zavodu za statistiku.

Sukladno Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (GPP) 2022. planirana je izrada dva statistička izvješća (Statistika otpada (sukladno Uredbi (EZ) 2150/2002), Statistika otpada od hrane (sukladno Direktivi (EU) 2008/98/EZ i provedbenim propisima iste).

Navedena statistička izvješća pripremaju se u skladu s odredbama EU propisa iz područja otpada te propisanim metodološkim preporukama Eurostata. Obavezan prilog podacima su Izvješća o kvaliteti dostavljenih podataka.

Statistiku otpada za razdoblje od 2004-2010 godine izrađivao je i Eurostatu je dostavljao Državni zavod za statistiku temeljem provedenih statističkih istraživanja, dok od 2012. godine te poslove provodi Agencija za zaštitu okoliša odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije temeljem podataka sadržanih u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom.

Podaci za prethodne godine dostupni su na mrežnoj stranici Eurostata

Izvješća o Statistikama otpada na hrvatskom jeziku, do 2016. godine dostupna su u Statističkim ljetopisima, dok su za preostale godine dostupni u sklopu godišnjih Izvješća o  podacima iz registra onečišćavanja okoliša u poglavlju Otpad (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.).

Ocjena stanja u gospodarenju otpadom u RH izrađena temeljem Statistika otpada dostupna je za 2014., 2016., 2018. i 2020. godinu.

Izvješće i zanimljive informacije o Statistikama otpada od hrane dostupni su ovdje.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontinuirano radi na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka koristeći se EU projektima.

Statistike otpada za 2020. godinu dostavljene Eurostatu

Statistike otpada od hrane za 2020. godinu dostavljene Eurostatu

Statistike otpada za 2018. godinu dostavljene Eurostatu

Statistike otpada za 2016. godinu dostavljene Eurostatu

Statistike otpada za 2014. godinu dostavljene Eurostatu

Statistike otpada za 2012. godinu dostavljene Eurostatu