Posebne kategorije otpada

Zakonom o gospodarenju otpadom, člankom  88. definirano je 13 posebnih kategorija otpada, koje su važne bilo s aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju. Gospodarenje posebnim kategorijama otpada regulirano je pravilnicima.

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA: otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadna električna i elektronička oprema, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadrže plastiku.

Za šest posebnih kategorija otpada (ambalaža, gume, ulja, baterije i akumulatori, vozila, EE oprema) uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača odnosno naplata naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada i uspostavljen je zaseban sustav sakupljanja i obrade, koji organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Podaci o pojedinim posebnim kategorijama otpada dostupni su u  IZVJEŠĆIMA o posebnim kategorijama otpada, koje priprema Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

U nastavku su poveznice na informacije iz sustava proširene odgovornosti proizvođača, koje osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 

  1. otpadna ambalaža
  2. otpadne gume
  3. otpadna ulja
  4. otpadne baterije i akumulatori
  5. otpadna vozila
  6. otpadni električni i elektronički uređaji i oprema