ENVI Atlas okoliša

Dostupnost

Javno dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

ENVI portal je web geoportal informacijskog sustava zaštite okoliša koji preko web GIS preglednika osigurava javni pristup, kao i administraciju svih prostornih informacija i podataka Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO) i transparentno ih prezentira i dijeli putem standardiziranih WMS i WFS servisa za pregled i preuzimanje podataka.

Pravna osnova

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)

Podaci

Sustav automatizirano prikuplja prostorne informacije iz Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO), te ih zajedno s ostalim atributima dostupnim za javnost objedinjuje i prezentira zainteresiranim dionicima. Neki od značajnijih sustava po tematskim područjima ISZO-a su:Tematsko područje: ZrakKvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj; Emisije iz nepokretnih izvora; Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka; Hlapivi organski spojeviTematsko područje: MoreKakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj; Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikulturaTematsko područje: PrirodaEkosustavi; Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997. do 2004. godineTematsko područje: Pedosfera i litosferaPokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC); Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi); Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF)Tematsko područje: OtpadGospodarenje otpadom; Odlagališta otpada; Kazete za azbest; Reciklažna dvorišta; Kompostane; Bioplinska postrojenja; Prekogranični promet otpadomTematsko područje: Industrija i energetikaRegistar onečišćavanja okoliša (ROO); Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj; Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN); Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetimazaštite okoliša (BOUDR)Tematsko područje: Zdravlje i sigurnostInformacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova.

Ciljani korisnici

Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.