GOSPODARENJE otpadom - STATISTIKE

O pokazatelju "Gospodarenje otpadom - statistike"

Praćenjem ukupnih količina obrađenog otpada moguće je ocijeniti napredak u primjeni koncepta kružnog gospodarstva odnosno efikasnijeg korištenju resursa.  Pokazateljem se prati oporaba odnosno zbrinjavanje otpada kao i napredak u ostvarivanju cilja održivog gospodarenja otpadom i unaprjeđivanja sustava gospodarenja pojedinih vrsta otpada.

Cilj

  • napredak prema kružnom gospodarstvu, efikasno korištenje resursa, održivo gospodarenje otpadom odnosno primjena hijerarhije u postupanju s otpadom

Opis

Slika: Gospodarenje otpadom u razdoblju od 2016. do 2020. godine, prema postupcima obrade (uključene i količine izvezene/iznesene na obradu izvan RH)
Tablica: Gospodarenje otpadom i udjeli pojedine kategorije obrade otpada, u razdoblju od 2016. do 2020. godine (uključen je i otpad izvezen/iznesen izvan RH)

Na području EU-27, u 2020. godini je obrađeno ukupno 1.971 milijuna tona otpada. Količina oporabljenog otpada, povećala se za 33,9 % od 2004. do  2020 godine. Udio oporabe u ukupnoj obradi otpada porastao je s 45,9 % u 2004. na 59,1 % u 2020. godini (reciklirano je 39,9 % ukupno obrađenog otpada, nasipavano 12,7 %, a energetski oporabljeno 6,5 % obrađenog otpada. Udio zbrinjavanja u ukupnoj obradi otpada smanjio se s 54,1 % u 2004. godini na 40,9 % u 2020. godini. Odloženo je (32,2 %), spaljeno bez oporabe energije (0,5 %) ili je zbrinuto na neki drugi način (8,2 %).

U Republici Hrvatskoj (RH), kao posljedica porasta nastalih količina otpada, rastu količine obrađenog otpada, no s pozitivnim pomakom u redu prvenstva gospodarenja otpadom. Porasla je stopa recikliranja ukupno nastalog otpada s 36,5 % u 2016. na 46,2 % u 2020. godini, a smanjena je stopa odlaganja ukupno nastalog otpada s 32,9 % na 23,8 %.

U 2020. godini reciklirano je 46,2 % ukupno nastalog otpada, 3,3 % je oporabljeno postupkom nasipavanja (R5), 1,5 % je energetski oporabljeno (R1). Time stopa oporabe u 2020. godini za ukupno nastali otpad RH iznosi 51 %. Odloženo je 23,8 % nastalog otpada, dok je bez energetske oporabe spaljena zanemariva količina otpada (0,2 %). Procjene za neevidentirano postupanje s otpadom iznose 14,6 % (građevni otpad, otpad iz rudarske industrije i komunalni otpad).

Na području RH ne obrade se sve nastale količine otpada. Obrađivači su na području RH u 2020. godini obradili konačnim postupcima (D1-D7, D10, D12, R1-R11) ukupno 3.605.161 tona otpada nastalog na području RH, odnosno 60 % ukupnih količina. Riječ je o konačnim postupcima obrade (uglavnom recikliranje i odlaganje) iza kojih ne slijedi daljnje postupanje s otpadom. Preostale količine nastalog otpada (2.398.598 tona) obrađene su prethodnim postupcima prije oporabe/zbrinjavanja u RH, odnosno pripremnim radnjama (rastavljanje, usitnjavanje, miješanje, ponovno pakiranje itd.) za konačni postupak obrade u izvozu/iznosu, ili su izvezene/iznesene direktno, bez prethodne predobrade. Dio se odnosi na neevidentirane načine postupanja s otpadom koji se procjenjuju, na primjer kada je riječ o građevinom otpadu, otpadu iz rudarske industrije i komunalnom otpadu.

U 2020. godini izvezena/iznesena količina otpada iznosila je 898.267 tona, od čega 18.760 tona opasnog otpada i 879.507 tona neopasnog otpada. U prosjeku se 95 % izvezenih/iznesenih količina otpada izvan RH materijalno reciklira, oko 3 % se energetski oporabi, dok se ostatak od 2 % uglavnom spali bez energetske oporabe te u manjoj mjeri odloži na odlagališta. 

Pravni okvir

  • Propisi RH: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine (NN 84/2023); Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)
  • EU i međunarodni propisi: Direktiva 2008/98/EZ o otpadu (Okvirna direktiva); Uredba (EZ) 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu

Metodologija izrade

  • Statistika količina otpada (opasnog i neopasnog otpada) izrađena je u skladu s EUROSTAT-ovom metodologijom propisanom Uredbom (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu. Statistike otpada izrađuju se temeljem procjena, po statističkim kategorijama koje su definirane istom Uredbom, te prema kategoriji obrade otpada. 
  • Za izradu statistika otpada koriste se podaci prikupljeni u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom, najvećim dijelom prijavljeni u Registar onečišćavanja okoliša po ključnom broju otpada (sukladno Katalogu otpada iz Pravilnika o gospodarenju otpadom) te postupcima oporabe R i zbrinjavanja D (Dodatak I i II Zakona o gospodarenju otpadom). Za otpad iz pojedinih djelatnosti količine se određuju i drugim metodama (procjena).

Izvori

  • Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT)

Prikupljanje podataka:

  • Izrada statistika - dvogodišnje

Dokumenti