Statističko istraživanje iz područja gospodarenja otpadom – ambalažni otpad

Trajanje projekta: od listopada do prosinca 2022. godine

Projekt „Statističko istraživanje iz područja gospodarenja otpadom“ proveden je u razdoblju od listopada do prosinca 2022. godine. Naručitelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), a Izvršitelj izrade Studije je tvrtka SAFEGE d.o.o.

Cilj projekta bio je detektiranje i definiranje tokova ambalaže od stakla, papira/kartona, aluminija, željeznih metala, drva te višeslojne (kompozitne) ambalaže raščlanjene sukladno udjelima materijala od kojih se sastoji i ostale ambalaže koja dospijeva na tržište Republike Hrvatske, a nije evidentirana kroz sustav proširene odgovornosti proizvođača koji vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu projekta razvijena je metodologija temeljem koje je napravljena procjena stvarnih količina nastalog ambalažnog otpada u Republici Hrvatskoj, te su dane preporuke za unaprjeđenje kvalitete podataka o pojedinim tokovima ambalaže po vrstama materijala.

Rezultat prema projektnim aktivnostima:

Rezultate projekta uglavnom će koristiti MINGOR, u svrhu ocjene postojećeg stanja, pripreme odgovarajućih mjera u strateško-planskim i zakonskim prijedlozima te u svrhu uspostave novih izvora podataka o ambalaži i ambalažnom otpadu.