Građevni otpad

O pokazatelju "Građevni otpad - gospodarenje"

Građevinski sektor je sektor s najvećom potrošnjom sirovina, ali najvećim potencijalom za brze i značajne doprinose kružnosti. Građevni otpad nastaje aktivnostima građenja i rušenja. Iako se uglavnom radi o neopasnom ili čak inertnom otpadu, ovoj kategoriji otpada daje se posebna važnost u procesu kretanja prema kružnom gospodarstvu, zbog velikih količina koje nastaju te velikog potencijala za recikliranje i oporabu. Pokazateljem se prati nastanak, odvajanje, oporaba i zbrinjavanje građevnog otpada odnosno ostvarenje zadanih ciljeva.

Cilj

 • opći ciljevi su: ostvariti napredak prema kružnom gospodarstvu, smanjiti količinu nastalog građevnog otpada, povećati odvajanje pojedinih frakcija, povećati količinu recikliranog i oporabljenog građevnog otpada, smanjiti količinu građevnog otpada na odlagalištima
 • ostvariti zadanu stopu oporabe građevnog otpada od 70% (podpokazatelj 1.)

Opis

Slika: Nastali, oporabljeni, zbrinuti i neevidentirani građevni otpad, od 2015. do 2022. godine (t)
Slika: Nastali, oporabljeni, zbrinuti i neevidentirani građevni otpad, od 2015. do 2022. godine (t)

Iako se ukupni napredak Republike Hrvatske (RH) prema kružnosti u građevinskom sektoru ne može ocijeniti zadovoljavajućim, postignuti su pomaci u izradi strateško-planskog okvira i propisa, te povećanju kapaciteta za obradu mineralnog građevnog otpada. Kao pozitivni primjer izdvaja se organizirana priprema za daljnje korištenje materijala od potresa, čime je u 2022. godini spriječen nastanak najmanje 167.311 t mineralnog građevnog otpada. 

Na razini Europske unije (EU) građevinski sektor proizvodi oko 37,5 % ukupnog otpada, dok u Republici Hrvatskoj (RH) taj udio iznosi oko 23,8 %.

U razdoblju od 2015. do 2021. godine, količine nastalog građevnog otpada (radi se o procjenama) povećane su za ukupno 46 %. Količine značajnije rastu nakon 2018. godine, što je u skladu s kretanjem poslovnih i gospodarskih pokazatelja u sektoru građevinarstva. Tijekom prikazanog razdoblja može se uočiti porast oprabe, te smanjenje neevidentiranog otpada, što se objašnjava poboljšanjima u osiguravanju infrastrukture za obradu otpada i kvalitetnijim podacima.

 • Statistički podaci za 2022. godinu ukazuju na daljnji porast vrijednosti gospodarskih i poslovnih pokazatelja za sektor građevinarstva, te porast količina nastalog i obrađenog građevnog otpada. 
 • Stopa oporabe za 2022. godinu iznosi 66,5 %, što znači da nije dosegnut zadani cilj od 70% postavljen za 2020. godinu. 
 • U 2022. godini, postupcima oporabe R (uključujući nasipavanje) obrađeno je 56 %, a postupcima zbrinjavanja D (uglavnom odlaganjem na odlagalište) obrađeno je 31 % nastalog otpada. Time je obrađeni otpad činio 87 % ukupno procijenjene nastale količine građevnog otpada, dok se ostatak od 13% odnosio na otpad za koji nije poznat način gospodarenja. 
 • U obrađenom otpadu na području RH, u 2022. godini godini bilo je najviše zemlje, kamenja i otpada od jaružanja (50,3 %), otpadnih metala (19,0 %), te betona, cigle, crijepa, pločica i keramike (11,5 %). Slijedi ostali građevni otpad i otpad od rušenja (9,6 %), mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran (8,1 %) te ostali otpad (1,5 %). 
 • U prekograničnom prometu uvezeno je 114.923 t, a izvezeno 105.329 t građevnog otpada, uglavnom otpadnih metala (željezo i čelik).

Pravni okvir

 • Propisi RH: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine (NN 84/2023); Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022); Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022); Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 53/2023).
 • EU i međunarodni propisi: Direktiva 2008/98/EZ o otpadu (Okvirna direktiva); Odluka Komisije (EU) 2019/1004 o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka; Odluka Komisije 2011/753/EU o utvrđivanju pravila i metoda izračuna za provjeru usklađenosti s ciljevima; Uredba (EZ) 2150/2002 o statistici otpada 

Metodologija izrade

 • Količina obrađenog građevnog otpada prijavljuje se u Registar onečišćavanja okoliša, u skladu s Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša, na obrascima OZO. po vrsti (ključnom broju) otpada te postupcima oporabe R i zbrinjavanja D. Vrste otpada određuju se prema Katalogu otpada. Postupci oporabe i zbrinjavanja otpada (R/D) određuju se prema šiframa iz Dodatka I i II Zakona o gospodarenju otpadom.
 • Ukupna količina nastalog otpada određuje se metodom procjene, koristeći podatke iz više izvora, npr. Registra onečišćavanja okoliša (obrasci NO, SO, OZO), prikupljenih podataka o ukidanju statusa otpada, prekograničnom prometu otpada i drugih evidencija temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, koji su sadržani u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom.

Izvori

 • Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT)
 • Državni zavod za statistiku 

Prikupljanje podataka

 • godišnje

Dokumenti 

 

Ažurirano: 3.11.2023.